jak nakupovat

Doprava a dodání

Doprava a dodání

 1. Kótované dodací lhůty jsou odhadovány a podléhají dostupnosti zboží v okamžiku přijetí objednávky ServerLIFT a za předpokladu úplného zveřejnění jakýchkoli a všech dodacích a dodacích informací požadovaných ServerLIFT kupujícím.
 2. Dodání zboží nebude bezdůvodně zadrženo nebo zpožděno pro účty v dobrém stavu nebo pro předplacené objednávky. Zůstatky po splatnosti mohou mít za následek zadržení nebo zpoždění dodávek ServerLIFT kupujícímu, a to i v případě předplacené objednávky. Jakékoli a veškeré náklady na ServerLIFT za zpoždění dodávky, které vyplývají z opožděných plateb, neplacení, zadržení účtu a kreditu nebo jakéhokoli jiného zpoždění způsobeného kupujícím, agentem, přidruženým subjektem nebo zákazníkem kupujícího, budou výlučnou odpovědností Kupující a kupující souhlasí s tím, že uhradí ServerLIFT všechny tyto poplatky a související poplatky.
 3. Zásilky do / v Severní Americe se budou řídit následujícími přepravními podmínkami: Zásilky, které se uskutečňují nebo doručují mimo Severní Ameriku, se budou řídit konkrétními zásilkami a dohodnou se na přepravních podmínkách stanovených INCOTERMS 2010.
 4. Nebezpečí ztráty přechází na kupujícího v době a na určeném místě dodání. Pokud Kupující zařídí jakoukoli část přepravy, přechází riziko ztráty na Kupujícího při převodu zboží ze ServerLIFT nebo jeho agentů na Kupujícího nebo jeho agentů.
 5. Indikátory Tip N 'Tell jsou umístěny na všech kartonech a bednách dodávaných serverem ServerLIFT. Tyto indikátory se aktivují, pokud bylo zboží nakloněno nebo upuštěno na bok. V době a na místě dodání musí příjemce nebo přijímající agent zkontrolovat Tip N 'Tells pro každý kus v zásilce. Jakékoli aktivované ukazatele, jakož i všechna viditelná poškození zboží a balení, musí příjemce a řidič před přijetím dodávky zaznamenat na nákladním listu.
 6. I když není viditelná žádná škoda, zásilka by měla být vybalena a zkontrolována. Ve všech případech poškození by měly být pořízeny fotografie, pokud je to možné, a obal by měl být uložen.

  ServerLIFT musí být neprodleně kontaktován a písemně informován o zjištění poškození nebo závady.

  Kupující souhlasí s tím, že škody nebo vady způsobené přepravou nebo nesprávným zacházením, které nejsou zaznamenány v době dodání, zdokumentovány a poskytnuty ServerLIFT v den dodání, budou považovány za vzniklé po dodání a nebudou kryty Záruky ServerLIFT nebo odpovědnost ServerLIFT, jeho zástupců nebo dopravců.

 7. Všechny přepravní ceny jsou odhady. Kupující souhlasí s tím, že uhradí veškeré konečné přepravné podle příslušných přepravních podmínek, včetně poplatků za všechny speciální služby požadované dopravcem v době dodání, i když o to není předem požádán.
 8. MAJÍCÍ SILA: ServerLIFT nenese odpovědnost za žádné zpoždění nebo selhání v důsledku příčin, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu. K těmto příčinám patří mimo jiné požár, bouře, povodeň, výbuch, nehoda, činy veřejného nepřítele, terorismus, pracovní spory, nedostatek pracovních sil, přeprava nebo selhání či zpoždění v přepravě, neschopnost zajistit suroviny nebo strojní zařízení pro výrobu svých zařízení, aktů společnosti Gd, aktů federální vlády nebo jakékoli jiné agentury, aktů kteréhokoli státu nebo místní vlády nebo agentury a soudní řízení. Podobné příčiny ospraví kupujícího za to, že nepřijal zboží objednané kupujícím, jiné než zboží, které je již v tranzitu, nebo zboží, které bylo vyrobeno speciálně a které nebylo snadno prodáno jiným.
 9. VÝKONNÉ PRÁVO A VÝBĚR FÓRA: Tato dohoda a její plnění povinnosti, které jí byly uloženy, konstrukce a interpretace, se řídí právními předpisy státu Arizona nebo jiného místa, na kterém se obě strany dohodly, s vyloučením práva jakéhokoli jiného fóra a bez s přihlédnutím k jurisdikci, ve které může být zahájeno jakékoli řízení nebo zvláštní řízení. Kupující musí vždy dodržovat všechny platné federální, státní a místní zákony a předpisy. Není-li mezi oběma stranami dohodnuto jinak, má nejvyšší soud v Arizoně pro okres Maricopa a okresní soud Spojených států pro okres Arizona v případech, ve kterých má věcnou příslušnost, výhradní a výhradní pravomoc ve věcech zahájených k výkonu rozhodnutí, nebo interpretovat tuto dohodu a rozhodovat o jakýchkoli sporech z ní vyplývajících.
 10. APLIKACE ZBOŽÍ A ODPOVĚDNÉ POUŽITÍ: ServerLIFT, jeho zástupci, dodavatelé, konzultanti, zaměstnanci, důstojníci a jeho ředitelé nenesou odpovědnost za všechny nároky, ztráty, žaloby, rozsudky, odměny, náklady nebo výdaje vzniklé při deliktu nebo smlouvě, včetně poplatků, nákladů a nákladů právníka, které vzniknou z (i) použití Zboží na designy a / nebo výrobky Kupujícího nebo z podpory ServerLIFT při aplikaci Zboží, (ii) nedbalosti nebo opomenutí Kupujícího nebo jeho zaměstnanců, (iii) nepoužívání nebo údržby produktů ServerLIFT v souladu s pokyny pro jejich použití a údržbu nebo (iv) porušení těchto obchodních podmínek kupujícím.
 11. DŮVĚRNOST: Žádná ze stran nesdělí důvěrné informace žádné třetí straně, ledaže by poskytující strana obdržela písemný souhlas s opakem od druhé strany. Informace, které si kterákoli ze stran vzájemně sdělí a které zveřejňující strana nezveřejnila (tj. Prostřednictvím svých webových stránek nebo které lze snadno a přiměřeně získat), se standardně považují za důvěrné informace.
 12. PLATNOST: Jakékoli opomenutí ServerLIFT vymáhat kdykoli nebo po jakoukoli dobu jakékoli ustanovení zde uvedené, nepředstavuje zřeknutí se těchto ustanovení nebo žádným způsobem neovlivní platnost těchto podmínek.
 13. ODDĚLITELNOST: Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení nebo ustanovení obsaženého v těchto podmínkách neznamená, že jsou zrušena nebo narušena zbývající ustanovení, která zůstávají v plné platnosti.
Termín dodání Místo dodání Popis
FOB Destination, Prepaid, Add & Handling*
Cílový dok
Odesílatel (ServerLIFT) zpracovává zboží, včetně plánování, pojištění a dokumentace, do místa určení. Všechny náklady a manipulační poplatky jsou předplaceny Přepravcem a připočteny na fakturu Kupujícího.
Původ FOB *
ServerLIFT Dock
Kupující nebo určený přepravce nakládá se zbožím, včetně plánování, pojištění a dokumentace, do místa určení. Veškeré náklady a manipulační poplatky hradí kupující.

Proč naši zákazníci spoléhají na SERVERLIFT

Robert SchaferRobert Schafer
20:52 20 Apr 22
The ServerLIFT team was very professional and great to work with from the start. From their sales group to their shipping staff, all were more than willing to help, providing information and updates, and ensured we received our lift in a very timely fashion. Within 24 hours of its arrival, my I.T. dept has reported the lift is working well and the remote (pendant) this unit was equipped with is a very useful feature. Good people, good product.
Jordan BrooksJordan Brooks
21:31 10 May 21
I have been working with ServerLIFT for several years and have had nothing but a great experience every time. Their staff is extremely professional and knowledgeable. Brandon always goes above and beyond to make sure all of our projects run smoothly.
Ben HoBen Ho
12:18 03 May 21
We've been working with ServerLIFT for years and they are great expertise in their product type and target market. They provided us with the excellent technology which is definitely effective and safe with the several proven product compliance certifications.We are optimistic and confident to promote ServerLIFT, a comprehensive Server handling solutions which are superb in helping mobility of heavy and bulky equipment and prevent injuries in the migration or setting up of Data Centers.ServerLIFT is trustworthy and the accountability to take responsibility for quality issues and always address to them immediately and quickly. Their actions are truly commendable based on my personal experience working as a Distributor for ServerLIFT for the past years.
Eric GoodmanEric Goodman
23:12 23 Apr 21
ServerLIFT has delivered a superior product and a customer service experience to match. Their friendly and professional staff has been very helpful to our team and shares values with our company as well. We are happy with ServerLIFT and highly recommend!
Tony KhouryTony Khoury
19:47 22 Apr 21
These guys make the best product of it's type on the market. I have dealt with them for many years and through various companies I have worked for and have always found them to be professional. They clearly understand where their product fits in the market.
js_loader
Promluvte si s odborníkem a vyhledejte správné řešení zvedání datového centra.

Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu „Doporučené postupy pro přesun IT zařízení v datovém centru“.

Ať už operátoři provádějí standardní funkce nebo migrují IT vybavení mezi zařízeními, náš bezplatný průvodce nabízí hodnotný kontrolní seznam pro bezpečný a bezproblémový pohyb.

Best-Practices-Moving-IT-Equipment-In-Data-Center-Cover

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

dokument white paper konsolidace akčního plánu konsolidace dat

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Doporučené postupy pro přesun IT oddělení v datovém centru

Získejte nejnovější informace

Respektujeme vaše soukromí a nikdy nebudeme prodávat, pronajímat, pronajímat nebo rozdávat vaše informace žádné třetí straně, ani vám nebudeme zasílat nevyžádaný e-mail.

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce migrací datového centra

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce bezpečností datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Osvědčené postupy pro manipulaci se zařízeními datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Nákup zdvihacího zařízení datového centra