jak nakupovat

Doprava a dodání

Doprava a dodání

 1. Kótované dodací lhůty jsou odhadovány a podléhají dostupnosti zboží v okamžiku přijetí objednávky ServerLIFT a za předpokladu úplného zveřejnění jakýchkoli a všech dodacích a dodacích informací požadovaných ServerLIFT kupujícím.
 2. Dodání zboží nebude bezdůvodně zadrženo nebo zpožděno pro účty v dobrém stavu nebo pro předplacené objednávky. Zůstatky po splatnosti mohou mít za následek zadržení nebo zpoždění dodávek ServerLIFT kupujícímu, a to i v případě předplacené objednávky. Jakékoli a veškeré náklady na ServerLIFT za zpoždění dodávky, které vyplývají z opožděných plateb, neplacení, zadržení účtu a kreditu nebo jakéhokoli jiného zpoždění způsobeného kupujícím, agentem, přidruženým subjektem nebo zákazníkem kupujícího, budou výlučnou odpovědností Kupující a kupující souhlasí s tím, že uhradí ServerLIFT všechny tyto poplatky a související poplatky.
 3. Zásilky do / v Severní Americe se budou řídit následujícími přepravními podmínkami: Zásilky, které se uskutečňují nebo doručují mimo Severní Ameriku, se budou řídit konkrétními zásilkami a dohodnou se na přepravních podmínkách stanovených INCOTERMS 2010.
 4. Nebezpečí ztráty přechází na kupujícího v době a na určeném místě dodání. Pokud Kupující zařídí jakoukoli část přepravy, přechází riziko ztráty na Kupujícího při převodu zboží ze ServerLIFT nebo jeho agentů na Kupujícího nebo jeho agentů.
 5. Indikátory Tip N 'Tell jsou umístěny na všech kartonech a bednách dodávaných serverem ServerLIFT. Tyto indikátory se aktivují, pokud bylo zboží nakloněno nebo upuštěno na bok. V době a na místě dodání musí příjemce nebo přijímající agent zkontrolovat Tip N 'Tells pro každý kus v zásilce. Jakékoli aktivované ukazatele, jakož i všechna viditelná poškození zboží a balení, musí příjemce a řidič před přijetím dodávky zaznamenat na nákladním listu.
 6. I když není viditelná žádná škoda, zásilka by měla být vybalena a zkontrolována. Ve všech případech poškození by měly být pořízeny fotografie, pokud je to možné, a obal by měl být uložen.

  ServerLIFT musí být neprodleně kontaktován a písemně informován o zjištění poškození nebo závady.

  Kupující souhlasí s tím, že škody nebo vady způsobené přepravou nebo nesprávným zacházením, které nejsou zaznamenány v době dodání, zdokumentovány a poskytnuty ServerLIFT v den dodání, budou považovány za vzniklé po dodání a nebudou kryty Záruky ServerLIFT nebo odpovědnost ServerLIFT, jeho zástupců nebo dopravců.

 7. Všechny přepravní ceny jsou odhady. Kupující souhlasí s tím, že uhradí veškeré konečné přepravné podle příslušných přepravních podmínek, včetně poplatků za všechny speciální služby požadované dopravcem v době dodání, i když o to není předem požádán.
 8. MAJÍCÍ SILA: ServerLIFT nenese odpovědnost za žádné zpoždění nebo selhání v důsledku příčin, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu. K těmto příčinám patří mimo jiné požár, bouře, povodeň, výbuch, nehoda, činy veřejného nepřítele, terorismus, pracovní spory, nedostatek pracovních sil, přeprava nebo selhání či zpoždění v přepravě, neschopnost zajistit suroviny nebo strojní zařízení pro výrobu svých zařízení, aktů společnosti Gd, aktů federální vlády nebo jakékoli jiné agentury, aktů kteréhokoli státu nebo místní vlády nebo agentury a soudní řízení. Podobné příčiny ospraví kupujícího za to, že nepřijal zboží objednané kupujícím, jiné než zboží, které je již v tranzitu, nebo zboží, které bylo vyrobeno speciálně a které nebylo snadno prodáno jiným.
 9. VÝKONNÉ PRÁVO A VÝBĚR FÓRA: Tato dohoda a její plnění povinnosti, které jí byly uloženy, konstrukce a interpretace, se řídí právními předpisy státu Arizona nebo jiného místa, na kterém se obě strany dohodly, s vyloučením práva jakéhokoli jiného fóra a bez s přihlédnutím k jurisdikci, ve které může být zahájeno jakékoli řízení nebo zvláštní řízení. Kupující musí vždy dodržovat všechny platné federální, státní a místní zákony a předpisy. Není-li mezi oběma stranami dohodnuto jinak, má nejvyšší soud v Arizoně pro okres Maricopa a okresní soud Spojených států pro okres Arizona v případech, ve kterých má věcnou příslušnost, výhradní a výhradní pravomoc ve věcech zahájených k výkonu rozhodnutí, nebo interpretovat tuto dohodu a rozhodovat o jakýchkoli sporech z ní vyplývajících.
 10. APLIKACE ZBOŽÍ A ODPOVĚDNÉ POUŽITÍ: ServerLIFT, jeho zástupci, dodavatelé, konzultanti, zaměstnanci, důstojníci a jeho ředitelé nenesou odpovědnost za všechny nároky, ztráty, žaloby, rozsudky, odměny, náklady nebo výdaje vzniklé při deliktu nebo smlouvě, včetně poplatků, nákladů a nákladů právníka, které vzniknou z (i) použití Zboží na designy a / nebo výrobky Kupujícího nebo z podpory ServerLIFT při aplikaci Zboží, (ii) nedbalosti nebo opomenutí Kupujícího nebo jeho zaměstnanců, (iii) nepoužívání nebo údržby produktů ServerLIFT v souladu s pokyny pro jejich použití a údržbu nebo (iv) porušení těchto obchodních podmínek kupujícím.
 11. DŮVĚRNOST: Žádná ze stran nesdělí důvěrné informace žádné třetí straně, ledaže by poskytující strana obdržela písemný souhlas s opakem od druhé strany. Informace, které si kterákoli ze stran vzájemně sdělí a které zveřejňující strana nezveřejnila (tj. Prostřednictvím svých webových stránek nebo které lze snadno a přiměřeně získat), se standardně považují za důvěrné informace.
 12. PLATNOST: Jakékoli opomenutí ServerLIFT vymáhat kdykoli nebo po jakoukoli dobu jakékoli ustanovení zde uvedené, nepředstavuje zřeknutí se těchto ustanovení nebo žádným způsobem neovlivní platnost těchto podmínek.
 13. ODDĚLITELNOST: Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení nebo ustanovení obsaženého v těchto podmínkách neznamená, že jsou zrušena nebo narušena zbývající ustanovení, která zůstávají v plné platnosti.
Termín dodání Místo dodání Popis
FOB Destination, Prepaid, Add & Handling*
Cílový dok
Odesílatel (ServerLIFT) zpracovává zboží, včetně plánování, pojištění a dokumentace, do místa určení. Všechny náklady a manipulační poplatky jsou předplaceny Přepravcem a připočteny na fakturu Kupujícího.
Původ FOB *
ServerLIFT Dock
Kupující nebo určený přepravce nakládá se zbožím, včetně plánování, pojištění a dokumentace, do místa určení. Veškeré náklady a manipulační poplatky hradí kupující.

Proč naši zákazníci spoléhají na SERVERLIFT

Promluvte si s odborníkem a vyhledejte správné řešení zvedání datového centra.

Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu „Doporučené postupy pro přesun IT zařízení v datovém centru“.

Ať už operátoři provádějí standardní funkce nebo migrují IT vybavení mezi zařízeními, náš bezplatný průvodce nabízí hodnotný kontrolní seznam pro bezpečný a bezproblémový pohyb.

Best-Practices-Moving-IT-Equipment-In-Data-Center-Cover

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

dokument white paper konsolidace akčního plánu konsolidace dat

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Doporučené postupy pro přesun IT oddělení v datovém centru

Získejte nejnovější informace

Respektujeme vaše soukromí a nikdy nebudeme prodávat, pronajímat, pronajímat nebo rozdávat vaše informace žádné třetí straně, ani vám nebudeme zasílat nevyžádaný e-mail.

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce migrací datového centra

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce bezpečností datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Osvědčené postupy pro manipulaci se zařízeními datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Nákup zdvihacího zařízení datového centra