Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Tulajdonos és adatkezelő

ServerLIFT Corporation
17453 N 25. Ave
Phoenix, AZ 85023

Tulajdonos e-mail címe: [email protected]

Az összegyűjtött adatok típusai

A serverlift.com által önmagában vagy harmadik fél útján gyűjtött személyes adatok között szerepelnek a következők: Sütik, használati adatok és e-mail cím.

Az összegyűjtött személyes adatok egyes típusainak teljes részleteit a jelen adatvédelmi politika célzott részei vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő konkrét magyarázó szövegek tartalmazzák.

A személyes adatokat a felhasználó szabadon bocsáthatja rendelkezésre, vagy - használati adatok esetén - automatikusan gyűjthetők a serverlift.com webhely használatakor.

Eltérő rendelkezés hiányában a serverlift.com által kért összes adat kötelező, és ezen adatok megadásának elmulasztása lehetetlenné teheti a serverlift.com számára a szolgáltatások nyújtását. Azokban az esetekben, amikor a serverlift.com kifejezetten kijelenti, hogy egyes adatok nem kötelezőek, a felhasználók szabadon továbbíthatják ezeket az adatokat, anélkül, hogy a Szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére befolyásolnák.

Azokat a felhasználókat, akik nem tudják, mely személyes adatok kötelezőek-e, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a tulajdonossal.

A cookie-k vagy más nyomkövető eszközök bármilyen használata, amelyet a serverlift.com vagy a serverlift.com által használt harmadik fél által nyújtott szolgáltatások tulajdonosai használnak, a Felhasználó által megkövetelt Szolgáltatás nyújtásának a célja, a jelen dokumentumot és a sütik házirendjét, ha rendelkezésre állnak.

A felhasználók felelősek minden, a serverlift.com weboldalon megszerzett, közzétett vagy megosztott harmadik fél személyes adatáért, és megerősítik, hogy a harmadik fél hozzájárulásával bocsátják az adatokat a tulajdonos rendelkezésére.

Az adatok feldolgozásának módja és helye

A feldolgozási módszerek
A Tulajdonos megteszi a megfelelő biztonsági intézkedéseket az adatok jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, módosításának vagy jogosulatlan megsemmisítésének megakadályozása érdekében.
Az adatfeldolgozást számítógépekkel és / vagy IT-kompatibilis eszközökkel hajtják végre, szigorúan a megadott célokhoz kapcsolódó szervezeti eljárások és módok szerint. A Tulajdonoson kívül bizonyos esetekben az adatok hozzáférhetők bizonyos típusú felelős személyek számára, akik részt vesznek a serverlift.com üzemeltetésében (adminisztráció, értékesítés, marketing, jogi, rendszergazda) vagy külső felek (például harmadik -partner műszaki szolgáltatók, levélszállítmányozók, tárhelyszolgáltatók, IT-vállalatok, kommunikációs ügynökségek), amelyeket a tulajdonos szükség esetén adatfeldolgozónak nevez ki. A felek frissített listáját bármikor kérhetik a Tulajdonostól.

A feldolgozás jogalapja
A Tulajdonos feldolgozhatja a Felhasználókkal kapcsolatos személyes adatokat, ha az alábbiak egyike érvényes:

 • A felhasználók egyetértést adtak egy vagy több konkrét célra. Megjegyzés: Egyes jogszabályok értelmében a Tulajdonos engedélyezhető a személyes adatok feldolgozására, amíg a Felhasználó nem kifogásolja az ilyen feldolgozást („opt-out”) anélkül, hogy támaszkodnia kellene a hozzájárulásra vagy a következő jogalapok bármelyikére. Ez azonban nem alkalmazandó, ha a személyes adatok feldolgozására az európai adatvédelmi törvény vonatkozik;
 • az adatok szolgáltatása szükséges a Felhasználóval kötött megállapodás és / vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeinek teljesítéséhez;
 • a feldolgozás szükséges a Tulajdonosra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez;
 • az adatfeldolgozás olyan feladattal kapcsolatos, amelyet közérdekből vagy a Tulajdonosra ruházott hatósági hatáskör gyakorlása alapján hajtanak végre;
 • az adatfeldolgozás a Tulajdonos vagy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek érdekében szükséges.

Mindenesetre a Tulajdonos örömmel segít tisztázni a feldolgozásra alkalmazandó konkrét jogalapot, különös tekintettel arra, hogy a Személyes Adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelmény, vagy szerződés megkötéséhez szükséges követelmény.

Hely
Az adatokat a Tulajdonos üzemeltető irodáiban és minden más olyan helyen kezelik, ahol a feldolgozásban részt vevő felek találhatók.

A felhasználó helyétől függően az adatátvitel magában foglalhatja a felhasználói adatok átvitelét a saját országuktól eltérő országba. Ha többet szeretne megtudni az ilyen átadott adatok feldolgozásának helyéről, a felhasználók megnézhetik a Személyes adatok feldolgozásának részleteit tartalmazó szakaszt.

A felhasználóknak joguk van megismerkedni az Európai Unión kívüli országba vagy bármely nemzetközi szervezetbe, amelyet a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó vagy két vagy több ország, például az ENSZ létrehozott nemzetközi szervezethez vezetnek, valamint az elfogadott biztonsági intézkedésekről az adatátvitel jogalapjáról. a Tulajdonos által, az adatok védelme érdekében.

Ha ilyen átruházásra kerül sor, a felhasználók többet megtudhatnak a dokumentum vonatkozó szakaszának ellenőrzésével, vagy a kapcsolattartó szakaszban megadott információk alapján érdeklődhetnek a tulajdonosnál.

Késleltetési idő
A személyes adatokat addig kell feldolgozni és tárolni, amíg azt a gyűjtésük célja megköveteli.

Ebből kifolyólag:

 • A Tulajdonos és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésével összegyűjtött személyes adatokat a szerződés teljes teljesítéséig meg kell őrizni.
 • A Tulajdonos jogos érdekeinek céljából összegyűjtött személyes adatokat mindaddig meg kell őrizni, amíg az ilyen célok teljesítéséhez szükséges. A felhasználók a dokumentum megfelelő szakaszaiban, vagy a tulajdonoshoz fordulva, konkrét információkat találhatnak a Tulajdonos által követett jogos érdekről.

A Tulajdonos számára engedélyezhető, hogy a Személyes Adatokat hosszabb ideig megőrizze, ha a Felhasználó hozzájárult az ilyen feldolgozáshoz, mindaddig, amíg az ilyen hozzájárulást nem vonják vissza. Ezenkívül a Tulajdonos kötelezhető arra, hogy a Személyes Adatokat hosszabb ideig megőrizze, amikor erre törvényes kötelezettség teljesítése vagy hatósági meghatalmazás alapján szükség van.

A megőrzési időszak lejártát követően a személyes adatokat törölni kell. Ezért a hozzáférési jogot, a törléshez, a helyesbítéshez és az adatok hordozhatóságához való jogot a megőrzési időszak lejárta után nem lehet érvényesíteni.

A feldolgozás célja

A Felhasználóra vonatkozó adatokat úgy gyűjtik, hogy lehetővé tegyék a Tulajdonos számára a Szolgáltatások nyújtását, valamint a következő célokra: Remarketing és magatartási célzás, Analytics és Heat feltérképezése és munkamenet rögzítése.

A felhasználók további részletesebb információkat találnak a feldolgozás ilyen céljairól és az egyes célokhoz felhasznált személyes adatokról a dokumentum megfelelő szakaszaiban.

Részletes információk a személyes adatok kezeléséről

A személyes adatokat a következő célokra gyűjtik és a következő szolgáltatások igénybevételével:

 • Analitika
 • Hőtérkép és munkamenet rögzítése
 • Újramarketing és magatartási célzás

A felhasználók jogai

A felhasználók bizonyos jogokat gyakorolhatnak a Tulajdonos által kezelt adataikkal kapcsolatban.

Különösen a felhasználóknak joguk van a következőkre:

 • Bármikor visszavonhatja hozzájárulásukat. A felhasználóknak joguk van visszavonni a hozzájárulást, ha korábban hozzájárultak személyes adataik feldolgozásához.
 • Tilos az adataik feldolgozása. A felhasználóknak joguk van kifogást emelni adataik feldolgozása ellen, ha a feldolgozást a hozzájárulástól eltérő jogi alapon végzik. További részletek az alábbiakban, a célzott részben találhatók.
 • Az adatok elérése. A felhasználóknak joguk van megtudni, hogy az adatokat a Tulajdonos dolgozza fel, megismerhetik a feldolgozás bizonyos szempontjait, és megszerezni a feldolgozás alatt álló adatok egy példányát.
 • Ellenőrizze és kérje a helyesbítést. A felhasználóknak joguk van ellenőrizni adataik pontosságát, és kérni azok frissítését vagy javítását.
 • Korlátozza az adatok feldolgozását. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van korlátozni adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos az adatok tárolásától eltérő célra nem dolgozza fel adatait.
 • Törölje vagy más módon törölje személyes adatait. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy adataikat töröljék a Tulajdonostól.
 • Fogadja meg adataikat, és más adatkezelőhöz továbbítja őket. A felhasználóknak joguk van adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, és ha ez technikailag megvalósítható, akadályok nélkül továbbítani őket egy másik vezérlőhöz. Ez a rendelkezés alkalmazandó, feltéve, hogy az adatokat automatikusan dolgozzák fel, és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulása alapján, egy olyan szerződésre vonatkozik, amelyhez a Felhasználó tartozik, vagy annak szerződéskötést megelőző kötelezettségeire.
 • Panaszt tegyen. A felhasználóknak joguk van igényt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatósághoz.

A feldolgozás megtámadására vonatkozó jog részletei
Ha a személyes adatokat közérdekből, a Tulajdonosnak ruházott hivatalos hatáskör gyakorlása vagy a Tulajdonos által követett jogos érdekek céljából kezelik, a felhasználók kifogást emelhetnek az ilyen feldolgozás ellen, azáltal, hogy a saját helyzetükhöz kapcsolódó alapot nyújtanak a indokolja a kifogást.

A felhasználóknak tudniuk kell, hogy amennyiben személyes adataik közvetlen marketing célokra kerülnek feldolgozásra, bármikor kifogást emelhetnek a feldolgozás ellen indoklás nélkül. Annak megismeréséhez, hogy a Tulajdonos személyes adatokat dolgoz fel közvetlen marketing célokra - a felhasználók a dokumentum vonatkozó szakaszaira hivatkozhatnak.

Hogyan lehet ezeket a jogokat gyakorolni?
A felhasználói jogok gyakorlására irányuló bármely kérelmet a dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül a tulajdonoshoz lehet irányítani. Ezek a kérelmek ingyenesen teljesíthetők, és a Tulajdonos a lehető leghamarabb és egy hónapon belül megküldi azokat.

További információk az adatgyűjtésről és -feldolgozásról

Jogi eljárás
A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos bírósági célokra felhasználhatja jogi célokra, vagy a serverlift.com vagy a kapcsolódó Szolgáltatások nem megfelelő használatából fakadó esetleges jogi lépésekhez.

A Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a Tulajdonost állami hatóságok kérésére felkérhetik a személyes adatok feltárására.

További információk a Felhasználó személyes adataival kapcsolatban
A jelen adatvédelmi politikán szereplő információkon kívül a serverlift.com további felhasználási és háttérinformációkat is nyújthat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal vagy a személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására kérésre.

Rendszernaplók és karbantartás
Működési és karbantartási célokra a serverlift.com és bármilyen harmadik féltől származó szolgáltatás gyűjthet fájlokat, amelyek rögzítik a serverlift.com interakcióját (rendszernaplók), és más személyes adatokat (például IP címet) használnak erre a célra.

A jelen irányelvben nem szereplő információk
A személyes adatok gyűjtésére vagy feldolgozására vonatkozó további részleteket bármikor kérhetik a Tulajdonostól. Kérjük, olvassa el a kapcsolattartási információkat e dokumentum elején.

Hogyan kezeljük a „Ne kövesse nyomon” kéréseket
A Serverlift.com nem támogatja a „Ne kövesse nyomon” kéréseket.

Annak megállapításához, hogy az általa használt harmadik fél szolgáltatásai tiszteletben tartják-e a „Ne kövesse nyomon” kéréseket, kérjük, olvassa el azok adatvédelmi irányelveit.

A magánélet irányelveinek változásai
A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassa ezt az adatvédelmi irányelvet azáltal, hogy értesíti a Felhasználókat ezen az oldalon és esetleg a serverlift.com webhelyen, és / vagy - amennyire ez műszaki és jogi szempontból megvalósítható - értesítést küld a Felhasználóknak bármilyen kapcsolaton keresztül. a Tulajdonos rendelkezésére álló információk. Erősen ajánlott ezt az oldalt gyakran ellenőrizni, utalva az alsó részben felsorolt utolsó módosítás dátumára.

Ha a változások a Felhasználó hozzájárulása alapján végzett feldolgozási tevékenységeket érintik, akkor a Tulajdonos szükség esetén új hozzájárulást kér a Felhasználótól.

Fogalommeghatározások és jogi hivatkozások

Személyes adatok (vagy adatok)
Bármely olyan információ, amely közvetlenül, közvetetten vagy más információkkal összefüggésben - ideértve a személyi azonosító számot is - lehetővé teszi a természetes személy azonosítását vagy azonosíthatóságát.

Használati adatok
A serverlift.com (vagy a serverlift.com webhelyen alkalmazott harmadik fél által szolgáltatott szolgáltatások) által automatikusan összegyűjtött információk, amelyek magukban foglalhatják: a serverlift.com szolgáltatást használó felhasználók által használt számítógépek IP címeit vagy domainnevét, URI címeket (Uniform Resource Identifier ), a kérés időpontja, a kérelem kiszolgálóhoz történő továbbításához használt módszer, a válaszként kapott fájl mérete, a kiszolgáló válaszának állapotát jelző numerikus kód (sikeres eredmény, hiba stb.), az ország a származás, a böngésző és a felhasználó által használt operációs rendszer jellemzői, a látogatásonkénti különböző időpontok (pl. az alkalmazás minden oldalán eltöltött idő) és az alkalmazáson belüli elérési út részletei, különös tekintettel a a meglátogatott oldalak sorozata és az eszköz operációs rendszerével és / vagy a felhasználó informatikai környezetével kapcsolatos egyéb paraméterek.

használó
A serverlift.com webhelyet használó személy, aki eltérő rendelkezés hiányában egybeesik az érintettvel.

Az adatalany
Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Adatfeldolgozó (vagy Adatkezelő)
Az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat, a jelen adatvédelmi irányelvben leírtak szerint.

Adatkezelő (vagy tulajdonos)
Az a természetes vagy jogi személy, állami szerv, ügynökség vagy más szerv, amely önmagában vagy másokkal együtt meghatározza a Személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, ideértve a serverlift.com üzemeltetésére és használatára vonatkozó biztonsági intézkedéseket is. Az adatkezelő, hacsak másképp nincs meghatározva, a serverlift.com tulajdonosa.

Serverlift.com (vagy ez az alkalmazás)
Az a módszer, amellyel a felhasználó személyes adatait összegyűjtik és feldolgozzák.

Szolgáltatás
A serverlift.com által nyújtott szolgáltatás, a relatív feltételek szerint (ha elérhető) és ezen a webhelyen / alkalmazásban.

Európai Unió (vagy EU)
Eltérő rendelkezés hiányában a dokumentumban az Európai Unióra tett összes hivatkozás az összes jelenlegi tagállamra kiterjed az Európai Unióra és az Európai Gazdasági Térségre.

keksz
A felhasználó készülékében tárolt kis adat.

Jogi információk
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot több jogszabály, többek között a 20. cikk rendelkezései alapján készítették el. (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 13/14.

Ez az adatvédelmi politika kizárólag a serverlift.com-ra vonatkozik, ha a dokumentumban másként nem szerepel.

Legutóbbi frissítés: 2018. május 25

Miért KAPCSOLATOS ÜGYFELEINK SZERVERLIFT

Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, hogy megtalálja az adatközpontjának megfelelő emelő megoldást.

Töltse le INGYENES "Adatközponti emelő eszköz vásárlása" című fehér könyvünket.

Az Ön adatközpontja kritikus küldetés, és a leállás ideje több tízezer mérges ügyfél és milliók veszteségeket jelenthet. Ingyenes útmutatónk segítséget nyújt Önnek az adatközpont-kezelőként történő hatékony leállás elkerüléséhez szükséges eszközök azonosításában.

Felvásárlási A-Data-Center-lifting-Device-Cover

Írja be az alábbi információkat az ismertető letöltéséhez

Adatközpont emelő eszköz vásárlása

Szerezd meg a legújabb betekintést

Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, és soha nem adjuk el, bérbe, nem adják bérbe vagy adjuk át harmadik félnek az Ön adatait, és nem küldünk kéretlen e-mailt sem.

Írja be az alábbi információkat az ismertető letöltéséhez

Az adatközpont migrációs útmutatója

Írja be az alábbi információkat az ismertető letöltéséhez

Az adatközpont biztonsági útmutatója

Írja be az alábbi információkat az ismertető letöltéséhez

Bevált gyakorlatok az adatközpont IT-osztályának mozgatásához

Írja be az alábbi információkat az ismertető letöltéséhez

Az adatközponti berendezések kezelésének bevált gyakorlata

Írja be az alábbi információkat az ismertető letöltéséhez

adatközpont konszolidációs cselekvési terv fehér könyv