jak nakupovat

Pravidla a podmínky

Prodejní podmínky ServerLIFT

1. Nákup podléhá souhlasu se smluvními podmínkami prodeje ServerLIFT.
2. Na objednávce by mělo být uvedeno číslo nabídky.
3. ServerLIFT odesílá objednávky ve specializovaných obalech určených pro každý produkt.
4. Sazby za zvláštní servisní poplatky, jak jsou uvedeny, jsou zaručeny pouze v USA.
5. Sazby pro Kanadu a Mexiko mohou být vyšší, než je uvedeno.
6. Mezinárodní zákazníci (včetně Kanady) jsou odpovědní za veškeré zvyky a zprostředkování.

Jako certifikovaný výrobce ISO: 9001, ISO: 14001 a ISO: 45001 se ServerLIFT zavázala k našim zákazníkům, dodavatelům a komunitě neustále zlepšovat a dodávat produkty a služby, které splňují nebo překračují nejvyšší standardy kvality a minimalizovat dopad na životní prostředí.

NABÍDKA NAKUPUJÍCÍCH Z VÝSLEDKŮ Z NABÍDKY SERVERLIFT CORPORATION (SERVERLIFT) JE VÝSLOVNĚ PODMÍNĚNÁ NA PODNIKATELSKÝCH PODMÍNKÁCH A PODMÍNKÁCH NAKLÁDÁNÍ A PRODEJNÍ POPIS, KTERÉ SE VÍCE ZÍSKEJÍ; VŠECHNY OBJEDNÁVKY SE PODLE TĚCHTO PODMÍNKŮ PODLÉHAJÍ, ABY NEJSOU JEDNODUCHÉ DOHODY O SERVERLIFT A NÁKUP V PÍSEM.

CENY

 1. Nabídka je platná 30 dní (přepravní sazby jsou odhady, platné 7 dní a možná bude nutné je znovu zadat v době objednávky) ode dne nabídky, pokud není uvedeno jinak.
 2. Nabídka platí pouze pro konkrétní produkty a dodací podmínky poskytnuté kupujícím v době, kdy byla požadována nabídka. Konkrétní podrobnosti o požadovaných produktech, službách a dodávkách se odrážejí v této cenové nabídce, která po přijetí kupujícím bude kontrolní identifikací produktů, které mají být dodány, služeb, které mají být poskytnuty, a dodací podmínky.
 3. Všechny uvedené ceny a závazky se vztahují pouze na tuto nabídku. Ceny se mohou změnit.
 4. Ceny podléhají souhlasu s platebními podmínkami ServerLIFT.
 5. Všechny ceny jsou v amerických dolarech.

PODMÍNKY PRODEJE

 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY: Pokud Kupující odešle ServerLIFT nákupní objednávku, smlouvu nebo jinou dokumentaci, která obsahuje smluvní podmínky nebo referenční podmínky odlišné od nebo zde popsané podmínky.
  1. ServerLIFT si vyhrazuje právo vznést námitky a / nebo vyžadovat revizi těchto smluvních podmínek a nemusí jim nutně a automaticky souhlasit.
  2. Tyto zadané podmínky budou považovány pouze za protinávrh a nebudou závazné, pokud s tím písemně nesouhlasí pověřený zaměstnanec nebo agent ServerLIFT.
  3. Podmínky kupujícího se nepovažují za součást žádné smlouvy mezi stranami. Podmínky zde uvedené, s výjimkou těchto Podmínek prodeje, nepředstavují nabídku a mohou se změnit.
 2. PŘIJETÍ:
  1. Všechny objednávky a / nebo smlouvy podléhají schválení ServerLIFT v místě jeho podnikání ve státě Arizona. Přijetí této nabídky, bez ohledu na to, zda je v době prodeje odkazováno na číslo nabídky, a pokud kupující před prodejem výslovně nevysloví jinak, představuje souhlas kupujícího s těmito obchodními podmínkami.
  2. Jakékoli změny podmínek nebo dodatečných podmínek nejsou pro ServerLIFT závazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto oprávněným zaměstnancem nebo agentem ServerLIFT.
 3. CENY:
  1. Konečné stanovení ceny na faktuře je podmíněno přijetím platebních podmínek ServerLIFT.
  2. Všechny ceny jsou v amerických dolarech.
  3. Vrácení peněz za kvalifikované vrácené objednávky bude vráceno do 30 dnů od přijetí vráceného zboží.
 4. ZRUŠENÍ A NÁVRATY:
  1. ServerLIFT si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo smlouvu kdykoli před odesláním bez postihu.
  2. Všechny objednávky mohou být vráceny nebo zrušeny kupujícím do 30 dnů za plnou náhradu včetně nákladů na vrácení zásilky. Aby bylo možné získat plnou náhradu, musí být vrácené výrobky přijímány v obchodně přijatelném stavu, bez poškození způsobeného silou, zanedbáním nebo zneužitím nebo jakýmkoli jiným jednáním či nečinností kupujícího.
  3. Při zrušení objednávky kupujícím mohou být zrušeny pouze ty části objednávky, které ještě nebyly splněny serverem ServerLIFT, nebo ty, které již byly splněny a stále splňují podmínky pro zrušení podle těchto podmínek.
 5. DANĚ:
  1. Kupující je povinen zaplatit veškeré příslušné daně z prodeje a používání.
  2. ServerLIFT neudržuje žádnou souvislost mimo stát Arizona v USA, a jako takový nesbírá inkaso a nepoužívá daně jménem kupujícího v žádné jiné jurisdikci.
  3. Odesláním objednávky ServerLIFT na základě této nabídky (ať už prostřednictvím objednávky, smlouvy nebo jiné dokumentace) kupující přijímá odpovědnost za úhradu všech a všech příslušných daní z prodeje a užívání, které jsou nebo mohou být splatné mimo státu Arizona nebo jiné daňové agentuře, než je stát Arizona, jakékoli obci ve státě Arizona nebo politickému členění státu Arizona. Kupující poskytne ServerLIFT na požádání dokumentaci nebo doklad o takovém převodu po dobu sedmi (7) let od data objednávky.
  4. ServerLIFT bude platit předem a připočítá veškeré příslušné prodeje, privilegia na transakce a daně z užívání na fakturu (y) kupujícího pro prodeje dodané ve státě Arizona v USA.
  5. Prodej uskutečněný kupujícím, kteří prodávají produkty a služby třetí straně, podléhá dani z prodeje a používání, a to i v oblastech, kde ServerLIFT udržuje spojitost, z prodeje uskutečněného poslední straně v transakčním řetězci.
  6. Kupující předloží ServerLIFT před opětovným prodejním certifikátem před opětovným prodejem v případě, že aktuální certifikát o opětovném prodeji kupujícího v cílové jurisdikci již není u serveru ServerLIFT uložen.
  7. Kupující poskytne ServerLIFT dokumentaci nebo doklad o dalším prodeji obsahu objednávky na požádání po dobu sedmi (7) let od data objednávky.
  8. Kupující uvolňuje a nenese odpovědnost za žádné poplatky a penále vyplývající z nezaplacení nebo opožděné platby daní z prodeje a užívání mimo stát Arizona v USA a nenese ServerLIFT žádnou odpovědnost, škody ani pohledávky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení a nákladů na soudní spory a nákladů vzniklých z nezaplacení daní, za které odpovídá kupující podle těchto obchodních podmínek.
 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ÚHRADY:
  1. Na základě vlastního uvážení ServerLIFT mohou být kreditní / platební podmínky pro platby rozšířeny, změněny nebo zrušeny kupujícímu. Faktory, které se berou v úvahu při stanovení, úpravě nebo zrušení úvěrových podmínek, zahrnují mimo jiné:
  2. Úvěrové kontroly historie plateb, inkas a soudních rozhodnutí.
  3. Historie plateb v minulosti se serverLIFT.
  4. Velikost objednávky a typ požadovaných úvěrových podmínek.
  5. Platby, které nepodléhají úvěrovým podmínkám, musí být vráceny v plné výši v době vystavení faktury a před propuštěním zboží nebo odesláním.
  6. Úvěrové podmínky se nevztahují na platby kreditní kartou ani na objednávky náhradních dílů.
  7. Kupující odpovídá za zaplacení všech a všech cílových daní, cel a poplatků, mimo jiné včetně celních sazeb, DPH, HST, GST a / nebo PST.
  8. Veškeré ceny jsou v amerických dolarech a platby musí být provedeny v amerických dolarech.
  9. Platební podmínky začínají dnem odeslání.
  10. Všechny platby musí být poukázány v den splatnosti faktury nebo před ní.
  11. U zákazníků v Severní Americe se platby obdržené 15 a více dnů po datu splatnosti faktury budou považovat za po splatnosti. Ve všech ostatních regionech budou platby obdržené 30 a více dnů po datu splatnosti faktury považovány za po splatnosti. Zůstatky po splatnosti mohou být předmětem sběru nebo jiné akce.
  12. Účet kupujícího u serveru ServerLIFT nelze v důsledku opožděných plateb považovat za v dobrém stavu. Účet, který není v dobrém stavu, může mít za následek změnu kreditních nebo platebních podmínek.
  13. V případě ztráty nebo poškození při přepravě, kdy je ServerLIFT odpovědný za výměnu dodávaného zboží, se úvěrové podmínky a termíny splatnosti platné pro kupujícího vrátí k datu odeslání náhradního zboží.
  14. Na poukázané platby by mělo být uvedeno číslo faktury.
  15. Bankovní poplatky účtované ServerLIFT v důsledku platby kupujícího nebo způsobu platby, včetně, ale bez omezení na poplatky za bankovní převod, poplatky za převod měny a vrácené šeky, jsou odpovědností kupujícího. Tyto poplatky mohou být přičteny k celkovému množství faktury v době platby nebo mohou být zaplaceny ServerLIFT následně jinými prostředky.
  16. V případě, že kupující zpochybní jakýkoli aspekt faktury (faktur), včetně produktů, služeb nebo cen, musí být takové spory písemně zaslány ServerLIFT do 5 dnů od přijetí faktury. Spory nezbavují kupujícího povinnosti uhradit platbu v plné výši do data splatnosti faktury, není-li výslovně dohodnuto ServerLIFT. Platby by měly být prováděny v plné výši a částečné sporné částky nemusí být zadrženy. Kupující a ServerLIFT se pokusí vyřešit spor rychle a v dobré víře.
  17. Sporné částky vyřešené ve prospěch Kupujícího po provedení platby budou vráceny Kupujícímu ServerLIFT do 15 dnů od vyřešení.

Proč naši zákazníci spoléhají na SERVERLIFT

[grw id="24503"]
Promluvte si s odborníkem a vyhledejte správné řešení zvedání datového centra.

Stáhněte si naši bezplatnou bílou knihu „Doporučené postupy pro manipulaci se zařízeními datových center“.

Použití nesprávného vybavení a ignorování bezpečnostních standardů v datovém centru může mít nevyčíslitelné náklady. Náš bezplatný průvodce popisuje, jak se vyhnout úrazům a implementovat správné vybavení pro správné projekty.

Best-Practices-Date-Center-Equipment-Handling-Cover

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Nákup zdvihacího zařízení datového centra

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Osvědčené postupy pro manipulaci se zařízeními datových center

Získejte nejnovější informace

Respektujeme vaše soukromí a nikdy nebudeme prodávat, pronajímat, pronajímat nebo rozdávat vaše informace žádné třetí straně, ani vám nebudeme zasílat nevyžádaný e-mail.

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce migrací datového centra

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Průvodce bezpečností datových center

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

Doporučené postupy pro přesun IT oddělení v datovém centru

zadejte níže uvedené informace a stáhněte si whitepaper

dokument white paper konsolidace akčního plánu konsolidace dat